Směrnice provozu

I. PROVOZOVATEL

Provozovatel: Jiří Hozák
Odpovědná osoba: Jiří Hozák
IČO: 76327965
DIČ: CZ7310244084

II. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název: Jiří Hozák, Fitness centrum HH – GYM
Sídlo: Perunská 2573/21, 695 01 Hodonín
Provozovna: Měšťanská 240/15, 695 01 Hodonín
Provozní doba: dle aktuálního období (aktuální info na www.hh-gym.cz)
Telefon: + 420 724 292 310
E-mail: hh-gym@seznam.cz
Facebook: skupina HH-GYM

1. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let),je mu vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechávat jej bez dozoru.

2. Pro malé děti do 7 let je prostředí fitness centra nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník takto malé dítě, je povinen jej v zájmu jeho bezpečnosti, ale také s ohledem na ostatní cvičence, posadit na prostor k sezení před barem. Dítě se v žádném případě nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny, manipulovat s posilovacími stroji a rušit ostatní cvičence.

III. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Fitness centrum je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tyto základní pravidla:

1. Fitness centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován, poslední možnost vstupu je 60-75 minut před koncem provozní doby.

2. Před hlavními dveřmi je cvičenec povinen si očistit obuv a vstupovat do prostor fitness centra s čistou podrážkou. K tomuto účelu slouží rohožka přede dveřmi. V případě extrémního počasí nebo znečištěné obuvi je návštěvník povinen se u vstupu vyzout, případně přezout do sportovní obuvi. Není přípustné cvičení v té obuvi, ve které klient přišel.

3. Vstup do fitness centra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. Je zakázáno cvičení bez trička. Pohybovat se v prostorách fitness centra naboso je přísně zakázáno (platí i pro nazouváky, žabky a další volnou obuv, ve které je klient naboso). Po vstupu do fitness centra se klient musí vyzout, bude mu vydán klíček od šatny, na kterém se nachází i klíč od boxu (skříňky) na obuv, kterou si tam musí uložit (nelze si brát obuv do šatní skříňky), do prostor šaten vstupuje již v čisté sportovní obuvi.

4. S předáním klíčů mu bude založen konzumní účet. Po převlečení si ponechá klíč u sebe nebo jej svěří obsluze za barem. Svěření znamená vlastnoruční předání, ne pouhé položení na barový pult, jinak vstupuje v platnost bod č. 6. Před odchodem návštěvník vždy vrací klíče zpět obsluze za barem a vyrovná vstup a konzumní účet.

5. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a šatní skříňky, ddkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny je zakázáno.

6. Šatní skříně nejsou trezor, proto si cenné věci nenechávejte ve skříňkách, ale u obsluhy na baru. V případě ztráty těchto věcí ze šatní skříně (nebo věcí na skříňkách jako například: tašky, batohy, boty) nenese provozovatel fitness centra žádnou odpovědnost.

7. V celém objektu fitness centra, šatnách, chodbách i na WC je zakázáno kouření.

8. V případě, že klient přijde v podnapilém stavu (nebo pod vlivem jiných omamných látek) je obsluha oprávněna nevpustit ho do prostor fitness centra.

9. Klient přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním cvičícím. Pokud nebude tuto zásadu dodržovat, bude po slovním upozornění vykázán z prostor fitness centra bez náhrad.

10. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením směrnic provozu. Veškeré zjištěné závady na strojích a vybavení jsou povinni neprodleně ohlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji a vybavení je poté zakázáno a bude zajištěna oprava.

11. V případě, že návštěvník či jeho doprovod způsobí hmotnou škodu na majetku či vybavení fitness centra, bude po něm požadována finanční náhrada.

12. Jakékoliv úpravy a přesouvání strojového a rozměrného vybavení fitness centra je zakázáno, zejména to platí pro přesouvání nářadí z jednoho patra posilovny do druhého.

13. Návštěvníci v prostorách fitness centra cvičí a užívají zařízení na vlastní nebezpečí. Za úmyslné či nevhodné přeceňování svých fyzických schopností nebo špatnou manipulaci si návštěvník zodpovídá sám. Každý návštěvník má možnost požádat obsluhu o vysvětlení daného stroje nebo cviku či dopomoci při cvičení.

IV. PRAVIDLA CHOVÁNÍ

1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat.
2. Při cvičení používejte ručník. Chráníte tím své zdraví, koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu. Pokud je pot na jiné části než byl ručník je návštěvník povinnen jej setřít. (ručníky jsou k dispozici za poplatek na baru).
3. Činky odkládejte na gumovou podložku, aby na pochůzný koberec nebo na umělou trávu, může dojít k prostřihu koberců a tím pádem k jejich znehodnocení. Je zakázáno extrémní odhazování činek a náčiní v celém prostoru posilovny.
4. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
5. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu, závaží nenechávejte na osách.
6. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
7. Návštěvníci nesmí vstupovat do kanceláře, do prostranství za barem a skladových prostor.
8. Návštěvníci užívají prostory fitness centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
9. Všichni návštěvníci včetně doprovodu jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny obsluhy a nařízení vyvěšená v prostorách fitness centra.

V. PRVNÍ POMOC A HYGIENA PROVOZU

1. Obsluha nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitness centra.

2. Pro potřeby první pomoci je u obsluhy k dispozici lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

3. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je na baru.

4. Provozovatel fitness centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny tyto úklidové a dezinfekční práce:

  • koženkový potah na strojích se desinfikuje rozprašovačem s dezinfekčním prostředkem a stírá papírovými ubrousky na jedno použití, ostatní strojové části se stírají vlhkým hadříkem.
  • kardio zóna se ošetřuje dezinfekčními ubrousky na jedno použití.
  • ostatní prostory fitness centra, šatny a sociální zázemí jsou stírány dezinfekčním roztokem s vodou.
  • plocha fitness centra (gumy a koberec) je v pravidelných intervalech udržována vysavačem.

VI. ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ

Za zařízení fitness centra, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel Jiří Hozák.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě porušení těchto směrnic provozu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.
2. Tato směrnice provozu nabývá platnosti dnem 15.9.2009.
3. Při změně provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.
4. Poplatek za užívání fitness centra je stanoven provozovatelem.
5. Návštěvník je povinen se s touto směrnicí provozu seznámit a dodržovat v plném rozsahu.